Zasady i Warunki

Regulamin www.boosttft.pl

Dziękuję za odwiedzenie strony internetowej www.boosttft.pl. Cieszę się, że nasza strona zawiera treści, produkty i usługi, które odpowiadają Twoim potrzebom, zainteresowaniom. Mamy nadzieję, że spełnią Twoje oczekiwania. Koniecznie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem w całości, abyś wiedział na jakich zasadach korzystasz z produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej https://www.boosttft.pl/ oraz jakie prawa Ci przysługują. Jeżeli zapoznasz się z jego treścią i akceptujesz warunki tutaj przedstawione, daj temu wyraz zaznaczając stosowny checkbox o akceptacji Regulaminu przed dokonaniem zakupu przez stronę https://www.boosttft.pl/. Jeśli nie akceptujesz treści niniejszego Regulaminu oraz nie zaznaczysz checkbox o akceptacji Regulaminu, zakup przez stronę internetową https://www.boosttft.pl/ nie dojdzie do skutku. Takie jest prawo, którego na tej stronie przestrzegamy. Miłej lektury.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym „Regulaminie” oznaczają:

 1. Boosting – zjawisko boostingu (używa się również określenia rank boosting) występuje wówczas, gdy jeden gracz (z wyższymi umiejętnościami, wyższą rangą) loguje się na konto drugiego gracza (o randze niższej), aby za określoną opłatą podnieść jego pozycję w rankingu w danej grze.
 2. Coaching – jest to działanie trenera mające na celu m.in. naukę gracza, obserwacje jego gry i tworzenie optymalnego modelu grania, rozwój jego kompetencji.
 3. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów lub usług (cyfrowych oraz innych) Sklepu, w szczególności reklama, informacje o aktualnościach, promocjach, obniżkach cen, nieodpłatnych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyściach związanych z promowanym towarem, usługą i innych aktywnościach dotyczących Sklepu.
 4. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w ramach Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Produkt (cyfrowy) – wszystkie produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w tym pobrania, w szczególności szkolenia online, kursy online, akademie edukacyjne, e-booki, audiobooki, filmy, webinary, pliki video, oprogramowanie, zdjęcia, pliki, dostępy do strony abonamentowej itp.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” lub „Klauzula informacyjna”.
 8. Strona internetowa – strona znajdująca się pod adresem https://www.boosttft.pl/
 9. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Tutoriale – materiały video, filmy instruktażowe.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy właścicielem sklepu a klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarci umowy włącznie.
 12. Usługa (cyfrowa) – usługa oferowana za pośrednictwem strony internetowej https://www.boosttft.pl/ z wykorzystaniem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.
 13. Zamówienie– czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych produktów lub usług (w tym cyfrowych), zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z umowy sprzedaży, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem, zwany też Usługodawcą strony internetowej https://www.boosttft.pl/ świadczącej usługi drogą elektroniczną jest Bartosz Wójtowicz, posługujący się adresem elektronicznym: sunfireproject@gmail.com.
 2. Za pośrednictwem strony https://www.boosttft.pl/ Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, tzn. na odległość, bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze strony https://www.boosttft.pl/ w szczególności zasady sprzedaży produktów lub usług (cyfrowych), dostępnych na stronie internetowej https://www.boosttft.pl/, zasady odstępowania od umowy oraz składania reklamacji.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zakupem jakichkolwiek produktów lub usług (cyfrowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać przez Klienta wydrukowana, zapisana na nośniku lub pobrana w każdej chwili ze strony https://www.boosttft.pl/
 8. Niniejszy Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej w zakresie w jakim jest to wymagane, a w szczególności:
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 123, 730).
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 134, 730).
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO).
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://www.boosttft.pl/ w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela oraz osób trzecich.
 2. Klient nie może zawrzeć umowy pod pseudonimem albo anonimowo.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel strony. Dane osobowe są przetwarzane w celach i zakresie wskazanych w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie https://www.boosttft.pl/ Korzystanie ze sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne, podanie danych jest warunkiem realizacji świadczeń przez Właściciela.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych: a) posiadania urządzenia (typu komputer, laptop, tablet, smartfon lub innego podobnego urządzenia) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows, czy iOS, b) zainstalowania na takim urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, albo innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne produkty lub usługi (cyfrowe) pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne, np. dla produktu cyfrowego pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.

IV. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA /opis produktów/

 1. Z Produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://www.boosttft.pl/ może korzystać użytkownik internetu, który musi: (i) być osobą pełnoletnią; (ii) być osobą małoletnią, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych, lub (iii) posiadać ważną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, który będzie podlegał niniejszym Warunkom. Jeśli użytkownik nie jest osobą pełnoletnią ani osobą małoletnią, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych, lub nie rozumie tego ustępu, powinien porozmawiać z rodzicami bądź opiekunem prawnym i poprosić ich o pomoc. Rodzic lub opiekun prawny osoby małoletniej, która korzysta z naszych produktów lub usług (cyfrowych), musi razem z osobą małoletnią zaakceptować niniejsze Warunki i zobowiązać się do ich przestrzegania. Ponosi on także pełną odpowiedzialność za korzystanie z naszych produktów lub usług (cyfrowych) i przestrzeganie niniejszych Warunków przez osobę małoletnią, w tym za wszystkie zakupy dokonane w ramach naszej strony. Użytkownik nie może kupić, ani korzystać z jakichkolwiek Usług dostępnych na stronie https://www.boosttft.pl/ w imieniu jakiejkolwiek innej osoby fizycznej lub innej osoby prawnej, jak również do celów komercyjnych.
 2. Korzystanie z Produktów lub usług (cyfrowych) dostępnych na stronie https://www.boosttft.pl/ jest albo płatne, albo bezpłatne. Klient może wybrać każdy produkt lub usługę z dostępnych na stronie według uznania. Klient może skorzystać ze wszystkich lub niektórych produktów lub usług.
 3. Do Produktów lub Usług płatnych dostępnych na stronie internetowej należą:
  • a) Boosting TFT - jest to uzyskanie określonej przy zakupie pozycji w rankingu, za co otrzymujemy ustalone wynagrodzenie. Przedmiotem tej umowy jest więc określony rezultat. Boosting dotyczy gry Teamfight Tactics stworzoną przez Riot Games.
   • Klient może odwołać się od Boostingu i prosić o zwrot pieniędzy w przypadku:
    • – Boosttft.pl jeszcze nie rozpoczął Twojego zamówienia, a Klient chce je anulować
    • – Boosttft.pl nie może świadczyć usług zgodnie z naszymi warunkami.
    • – Klient popełnił błąd podczas zakupu i usługa nie została uruchomiona.
    • – Zmieniły się okoliczności i usługa nie jest już aktualna
   • Zasady Boostingu:
    • Podczas trwania boostingu, obowiązuje Klietna całkowity zakaz rozgrywania gier rankingowych w Teamfight Tactics. Jeśli rozegra grę rankingową, to niezależnie od wyniku mamy prawo przerwać boosting bez możliwości zwrotu pieniędzy.
  • b) Coaching TFT - jest to świadczenie usług trenerskich, coachingowych. Przedmiotem jest działanie trenera mające na celu m.in. naukę gracza, obserwacje jego gry i tworzenie optymalnego modelu grania, rozwój jego kompetencji. Co do zasady trener nie posiada dostępu do konta gracza. Coaching dotyczy gry Teamfight Tactic stworzoną przez Riot Games.Zasady i warunki Coachingu:
   • Bezpłatne odwołanie Coachingu do 24h przed ustalonym terminem. Klient może bez obciążenia go kosztami odwołać umówioną sesję Coachingu najwyżej na 24h przed ustalonym terminem. Niestawienie się na sesję jest równoznaczne z wykorzystaniem umówionych godzin i skutkuje koniecznością uiszczenia należnej opłaty.
   • Sesja zaczyna się punktualnie. Klienta obowiązuje punktualność w stawieniu się na sesję, w odmiennym wypadku jest obowiązany poinformować mailowo Usługodawcę na adres sunfireproject@gmail.com z wyprzedzeniem o opóźnieniu w stawieniu się do Coachingu i czasie trwania tego opóźnienia. Czas opóźnienia jest wliczany w czas coachingu.

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi należy wejść na stronę internetową https://www.boosttft.pl/ , a następnie dokonać wyboru żądanego Produktu lub usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 2. Wybór przez Klienta produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) lub usług dokonywany jest poprzez wybranie poszczególnych produktów lub usług
 3. W przypadku Boostingu konieczne jest podanie danych do logowania do konta, na którym Boosting ma być zrealizowany. Aby dokonać zakupu, konieczna jest akceptacja niniejszego „Regulaminu” poprzez zaznaczenie (kliknięcie) właściwego okienka (checkbox) przy komunikacie: „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient dokonuje dowolnie wyboru co do formy płatności za zamówiony Produkt lub Usługę.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych uprzednio danych osobowych, danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę z podziękowaniem oraz niezbędnymi informacjami odnośnie realizacji zamówienia.
 10. Następnie klient otrzyma na podany przy zakupie adres email wiadomość z potwierdzeniem zakupu, numerem zamówienia i innymi szczegółami jego realizacji, w szczególności informacjami o logowaniu do panelu Klienta oraz eksportu treści cyfrowych (materiałów).
 11. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 powyżej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Klient zobowiązany jest nie może udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 14. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania dostęp do produktów cyfrowych lub usług osobom trzecim.
 15. Okresem rozliczeniowym za dostęp do Produktów lub Usług jest miesiąc kalendarzowy, chyba że wskazano inny miernik rozliczeniowy (np. jednorazowa płatność za godziny w przypadku coachingu).

VI. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów lub Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów lub usług prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • klasycznym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu, wskazane po wymianie korespondencji mailowej pomiędzy stronami;
 • za pośrednictwem PayPal.
 1. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u operatora finansowego.
 2. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 3. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby możliwie wyczerpująco w sposób opisowy prezentować oferowane Produkty lub Usługi. Sposób wyświetlania u Klienta zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu.

VII. REKLAMACJE

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, platformy dostępu do Produktów i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: sunfireproject@gmail.com.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie w związku z reklamacją.
 4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykupiona Usługa zostanie wykonana ze strony Właściciela.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi odnośnie umów: a) o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy; b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (30 dni) i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt VIII pkt 1-2 niniejszego regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 4. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny za Produkt lub Usługę.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pocztą tradycyjną lub mailową, na adresy wskazane w pkt II pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

IX. ZASADY ZWROTÓW DLA ZBANOWANYCH KONT

 1. Wszystkie usługi Boostingowe są świadczone na ryzyko Klienta.
 2. Zakup boostingu - zwiększenia mmr, zdobycia wyższej rangi jest ograniczony przez reguły niektórych gier, a administracja danej gry może zablokować Twoje konto. Kupując takie usługi, zgadzasz się na te zasady i powinieneś je rozumieć.
 3. Przypominam, że wszystkie informacje o ryzyku banowania i polityce zwrotów zostały opublikowane przed startem boostingu na stronie (kliknąłeś „zgadzam się” z regulaminem).
 4. Zapewnimy zwrot pieniędzy, jeśli usługa nie zostanie dokończona. Jeśli zostanie zrealizowana częściowo – zapewnimy częściowy zwrot pieniędzy.
 5. Jeśli usługa zostanie zrealizowana w całości i minęły 24 godziny od dostawy, nie masz prawa domagać się zwrotów kosztów Boostingu i zamówienia.
 6. Boosttft nie jest wspierany przez Riot Games i nie odzwierciedla poglądów ani opinii Riot Games ani nikogo oficjalnie zaangażowanego w produkcję League of Legends lub zarządzanie nią. League of Legends, Teamfight Tactics i Riot Games są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest Akademia internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Akademia ODR). Akademia ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”].
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 Kwietnia 2021 roku.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczam, że masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy (otrzymania maila)Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować mnie jako Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres sunfireproject@gmail.com). W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na wskazany adres, otrzymasz niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą mailową. Możesz skorzystać z WZORU FORMULARZA odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (*treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej). Należy pamiętać, że zalogowanie się do Panelu Klienta i rozpoczęcie korzystania z udostępnionej usługi cyfrowej oznacza, że spełnianie świadczenia rozpoczęło się w rozumieniu powyższego przepisu prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Bartosz Wójtowicz Adres email: sunfireproject@gmail.comJa……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach strony www.boosttft.pl (*wskazać usługę: ……………… ) z zachowaniem 30 dniowego terminu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134, 730). Data zawarcia umowy to ………………………………………. Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………… Login /adres email: …………………………………………………………… Czytelny podpis konsumenta: …………………………….
boost tft go top